Aby móc składać zamówienia, przeglądać, ceny i dostępność produktów, prosimy się zalogować lub zarejestrować. Rejestracja jest darmowa.

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ
B2B.WATERSPOLSKA.PL

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

8. PRZERWY TECHNICZNE

9. PRAWA AUTORSKIE

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Hurtownia Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.b2b.waterspolska.pl prowadzona jest przez spółkę HMD GLOBAL Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsko-Białej (adres siedziby: ul.Wspólna 55B/6, 43-300 Bielsko-Biała i adres do korespondencji: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola); wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000950869; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000 ,00 zł; NIP 5472229959, REGON 521253203, adres poczty elektronicznej: b2b@waterspolska.pl oraz numery telefonu: +48 790 590 012 i +48 730 500 373.

1.2. Hurtownia Internetowa oraz niniejszy Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Hurtowni Internetowej w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Hurtowni Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Hurtowni Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Hurtowni Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Hurtowni Internetowej, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Hurtowni Internetowej Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Hurtowni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.3. KLIENT – (1) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, dla której korzystanie z Hurtowni Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i posiada ono dla tej osoby charakter zawodowy (to jest niebędąca konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędąca także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.5. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (login) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Hurtowni Internetowej.

1.4.6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Hurtowni Internetowej.

1.4.7. PRODUKT – dostępna w Hurtowni Internetowej rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Hurtowni Internetowej.

1.4.9. HURTOWNIA INTERNETOWA – hurtownia internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: www.b2b.waterspolska.pl.

1.4.10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – spółka HMD GLOBAL Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsko-Białej (adres siedziby: ul.Wspólna 55B/6, 43-300 Bielsko-Biała i adres do korespondencji: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000950869; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000 ,00 zł; NIP 5472229959, REGON 521253203, adres poczty elektronicznej: b2b@waterspolska.pl oraz numery telefonu: +48 790 590 012 i +48 730 500 373.

1.4.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Hurtowni Internetowej.

1.4.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Hurtowni Internetowej.

1.4.13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, dla której korzystanie z Hurtowni Internetowej związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i posiada ono dla tej osoby charakter zawodowy (to jest niebędąca konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędąca także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego Produktu ze Sprzedawcą.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. Z Hurtowni Internetowej oraz dostępnych w niej Usług Elektronicznych może korzystać każdy Usługobiorca.

2.2. W Hurtowni Internetowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.3. Usługi Elektroniczne są co do zasady bezpłatne, z zastrzeżeniem, że złożenie Zamówienia może doprowadzić do zawarcia Umowy Sprzedaży przez Usługobiorcę, co pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności.

2.4. Korzystanie z Konta następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji przez Usługobiorcę, (2) kliknięciu pola „Wyślij zgłoszenie” oraz (3) manualnej aktywacji Konta przez Usługodawcę po weryfikacji danych Usługobiorcy. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz hasło. Po wysłaniu formularza rejestracji, w celu przyspieszenia weryfikacji Konta, Usługobiorca powinien dostarczyć Usługodawcy odpis z właściwego rejestru, do którego wpisana jest działalność Usługobiorcy, drogą poczty elektronicznej na adres: b2b@waterspolska.pl.

2.4.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji Konta Usługobiorcy bez informowania Usługobiorcy o przyczynie tej decyzji.

2.4.2. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

2.4.3. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.

2.4.4. Usługobiorca ma prawo umożliwić korzystanie z Konta upoważnionym przez siebie osobom, z którymi pozostaje w ścisłych relacjach zawodowych (np. współpracownikom, pracownikom, zleceniobiorcom), z zastrzeżeniem, że Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób jak za działania i zaniechania własne. Usługobiorca, który upoważnia inną osobę do korzystania z Konta, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu.

2.4.5. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b2b@waterspolska.pl. Usunięcie Konta przez Usługobiorcę pozostaje bez wpływu na już złożone, realizowane lub wykonane Zamówienia. Usunięcie Konta powoduje usunięcie również wszystkich danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Hurtowni Internetowej, co pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania tych danych w innych celach niż prowadzenie Konta, zgodnie z zakresem wskazanym w polityce prywatności Hurtowni Internetowej.

2.5. Korzystanie z Formularza Zamówienia wymaga posiadania Konta. Składanie Zamówienia jest możliwe po zalogowaniu na Konto i rozpoczyna się z chwilą dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Hurtowni Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Hurtowni Internetowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Hurtowni Internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej, adres (ulica, numer domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.

2.5.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Hurtowni Internetowej adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.6.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b2b@waterspolska.pl.

2.7. Dla prawidłowego korzystania z Hurtowni Internetowej zalecane jest spełnienie przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Hurtowni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz odzwierciedlających rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9. Niedozwolone jest zamieszczanie w Hurtowni Internetowej treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców oraz osoby odwiedzające witrynę, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony internetowe. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających powyższe zasady.

2.10. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.10.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Hurtowni Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu) Usługobiorca może składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b2b@waterspolska.pl.

2.10.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. W przypadku braku niektórych informacji, Usługodawca może poprosić Usługobiorcę o ich uzupełnienie.

2.10.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu Zamówienia, co wymaga uprzedniego utworzenia Konta przez Usługobiorcę zgodnie z pkt. 2.4 Regulaminu.

3.2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach Hurtowni Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Hurtowni Internetowej jest ceną netto i podana jest w złotych polskich (PLN).

O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, usługi pocztowe i dostarczenie Produktu) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Hurtowni Internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Hurtowni Internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów już po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą może dodatkowo regulować odrębna umowa ramowa zawarta w formie pisemnej poza Hurtownią Internetową, ustalająca w szczególności indywidualne warunki dostaw albo sposobów i terminów rozliczeń między Klientem a Sprzedawcą, a także regulująca w odmienny sposób warunki korzystania z Hurtowni Internetowej. W przypadku rozbieżności między tą umową a niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo przysługuje postanowieniom tej umowy, a w pozostałym, nieuregulowanym umową zakresie, stosować należy postanowienia Regulaminu.

3.6. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Hurtowni Internetowej przebiega według następującego schematu:

3.6.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 2.5 Regulaminu.

3.6.2. Złożenie przez Klienta Zamówienia oraz jego otrzymanie przez Sprzedawcę zostaje potwierdzone automatycznym komunikatem w historii Zamówień dostępnej z poziomu Konta w Hurtowni Internetowej. Otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę powoduje skutek w postaci związania Klienta jego Zamówieniem.

3.6.3. Po otrzymaniu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przystępuje niezwłocznie do jego weryfikacji. Sprzedawca w ciągu kolejnych 3 Dni Roboczych potwierdza w wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, że przyjął Zamówienie do realizacji. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje zatem dopiero w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę, że przyjął Zamówienie i przystąpił do jego realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.6.4. Nieotrzymanie przez Klienta wiadomości, o której mowa w pkt. 3.6.3 Regulaminu, w razie wątpliwości nie powinno być poczytywane za milczące przyjęcie Zamówienia do realizacji.

3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Hurtowni Internetowej przed złożeniem Zamówienia; (2) przesłanie Klientowi drogą poczty elektronicznej potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. 3.6.3 Regulaminu oraz (3) przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Hurtowni Internetowej Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Dostępne sposoby płatności wskazywane są na stronie Hurtowni Internetowej, w tym również w trakcie składania Zamówienia. W braku odmiennych ustaleń Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronach internetowych https://przelewy24.pl oraz https://paypal.com/pl.

4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.3.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

4.1.3.1.2. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg.

4.1.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą w ramach usługi iMoje. Obsługę płatności prowadzi spółka ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; kapitał zakładowy w wysokości: 130 100 000,00 zł wpłacony w całości; NIP: 6340135475.

4.1.5. Usługa odroczenia płatności „Kup z Twisto” w ramach usługi iMoje. Usługa świadczona jest przez spółkę Twisto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689624; kapitał zakładowy w wysokości: 1 000 000,00 zł.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonej „Kup z Twisto”, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz spółki Twisto Polska Sp. z o.o. w terminie ustalonym z kredytodawcą, zgodnie z zaakceptowanym regulaminem formuły zakupowej „Kup z Twisto”.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z dostawy poza granicami kraju, Klient powinien nawiązać ze Sprzedawcą kontakt w celu indywidualnego ustalenia szczegółów oraz wyceny kosztów ewentualnej dostawy zagranicznej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. O kosztach dostawy Produktu (w tym opłatach za transport, usługi pocztowe i dostarczenie Produktu) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt za pośrednictwem zawodowego przewoźnika, o którego wyborze sam zadecyduje.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do ___ Dni Roboczych, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazano inny termin. O możliwych opóźnieniach w dostawie Produktu Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie informować Klienta, wskazując jednocześnie nowy przewidywany termin dostawy. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy płatnością Klienta z tytułu Umowy Sprzedaży.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności odroczonej w ramach usługi „Kup z Twisto” – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez spółkę Twisto Sp. z o.o. o odroczeniu płatności za dokonane zakupy na rzecz Klienta, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu przez spółkę Twisto Sp. z o.o.

5.5. Termin dostawy należy rozumieć jako czas potrzebny Sprzedawcy do wysłania Produktu do Klienta. Termin ten obejmuje zatem czas od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji aż do chwili powierzenia Produktu przewoźnikowi działającemu na zlecenie Sprzedawcy.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy za nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży uregulowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego).

6.3. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient powinien składać drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: b2b@waterspolska.pl.

6.4. Sprzedawca zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym: (1) rodzaju oraz ilości Produktu, którego dotyczy reklamacja; (2) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady Produktu; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na końcową decyzję Sprzedawcy co do oceny zasadności reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Sprzedawca może wstrzymać rozpatrzenie reklamacji do czasu otrzymania Produktu od Klienta.

6.6. W przypadku gdy dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest sprawdzenie Produktu przez Sprzedawcę, Klient obowiązany jest dostarczyć Produkt na własny koszt pod ustalony ze Sprzedawcą adres, chyba że Sprzedawca zaproponował odbiór Produktu we własnym zakresie.

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

7.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7.2. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.3. Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Sprzedawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do zawieszenia Konta lub wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta na czas trwania weryfikacji.

7.4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności, udzielonego kredytu kupieckiego oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.5. W przypadku opóźnienia w płatności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych Umów Sprzedaży oraz wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7.6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7.7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.8. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży zostało spowodowane wyłącznie czynnikami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.

7.9. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi wobec Usługobiorcy/Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy/Sprzedawcy.

7.10. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta.

8. PRZERWY TECHNICZNE

8.1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Hurtowni Internetowej oraz jej Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Hurtowni Internetowej oraz jej Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Hurtowni Internetowej oraz możliwość korzystania z jej Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

8.2. Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

8.3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi, mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Hurtowni Internetowej i jej Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

8.4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Hurtowni Internetowej (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także szacunkową długość trwania planowanej przerwy.

8.5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

9. PRAWA AUTORSKIE

9.1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Hurtowni Internetowej jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Hurtowni Internetowej obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

9.2. Hurtownię Internetową należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Hurtowni Internetowej oraz opublikowanych w niej treści za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Hurtowni Internetowej, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

9.3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Hurtownię Internetową zawierane są w języku polskim.

10.2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą wynikające z umów zawartych za pośrednictwem Hurtowni Internetowej zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację jego postanowień, w szczególności z powodu: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostawy; zmiany lub dodania Usług Elektronicznych.

10.3.1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

10.4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

10.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.